ביחד נצליח!
מזמינים אותך להשתתף.
כל אחד לפי יכולתו. כל אחת לפי רצונה.
*
*
*